Alumni Fond

O fonde

Každý študent má hlboko do peňaženky. Pre AIESECcárov preto môže byť náročné sklbiť osobný rozvoj so zabezpečením dostatočného financovania svojho života. Preto chceme pomocou alumni fondu finančne podporiť aktivity AIESEC a AIESECárov. Veríme, že vďaka tomu dokážu dosahovať ešte lepšie výsledky a lepšie realizovať poslanie organizácie.

V nadväznosti na poslanie a ciele AIESEC Alumni Slovakia bol vytvorený ALUMNI FOND. Finančné prostriedky fondu získavané formou dobrovoľných príspevkov budú využívané pre podporu aktivít AIESEC Slovensko a AIESEC Alumni Slovensko.

Využitie prostriedkov fondu

O poskytnutí a kontrole čerpania prostriedkov rozhoduje dozorná rada alumni fondu.

Prostriedky alumni fondu sú určené na:

podporu aktivít AIESEC Slovensko (70%)
podporu chodu alumni asociácie (30%)

Dozorná rada stanovuje maximálne 3 oblasti podpory aktivít AIESEC Slovensko na báze funkčného obdobia AIESEC (jún – jún).

Pre obdobie 2016-2019 boli vybrané nasledovné oblasti ktoré podporíme:

Podpora aktivít AIESEC Slovensko:

  1. Účasť na zahraničných konferenciách
  2. Otváranie nových pobočiek AIESEC
  3. Organizovanie 50. výročia AIESEC Slovensko

Podpora chodu alumni asociácie:

  1. Zabezpečenie fungovania alumni asociácie
  2. Realizácia podujatí pre členov alumni asociácie

Správna rada fondu

Správna rada fondu je určená výkonnou radou AIESEC Alumni Slovensko.

Správna rada má 3 stálych členov a jedného nestáleho člena (aktuálny prezident AIESEC Slovensko).

Katarína Korenková (AIESEC Alumni Slovensko)
Lea Benková (Prezident AIESEC Slovensko 2020/2021)

Transparentnosť

Dozorná rada vydáva ročnú finančnú správu fondu na začiatku kalendárneho roka. Správa sa zverejní na webstránke AAS v čelnskej sekcii.

 

Správa prostriedkov fondu

Penažné prostriedky sú uložené na PayPal účte a na účte vo Fio Banka.

Č. účtu: SK2683300000002301536764
SWIFT: FIOZSKBAXXX